• Ul. Grunwaldzka 6, 41-400 Mysłowice
  • kontakt@zpasjadoszycia.pl
  • +48 786 959 123

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU ZPASJADOSZYCIA.PL

§ 1  Postanowienia ogólne

1.Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług i sprzedaży Produktów przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego działającego pod domeną: https://www.zpasjadoszycia.pl/sklep/

Właścicielem i administratorem jest:
Z pasją do szycia Edyta Wolak
ul. Grunwaldzka 6
41-400 Mysłowice

2. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest za pośrednictwem poczty e-mail kontakt@zpasjadoszycia.pl

3.Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów (w rozumieniu art. 221 k.c.), jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, o ile poszczególne postanowienia Regulaminu nie są wyraźnie skierowane wyłącznie do konsumentów lub wyłącznie do przedsiębiorców.

4. W ramach Sklepu Internetowego Sprzedawca świadczy usługi:
– sprzedaży produktów elektronicznych 

5. Wszelkie nazwy, znaki towarowe i oznaczenia Produktów umieszczone w ramach Sklepu Internetowego są znakami ich właścicieli objętymi ochroną prawną;

6. Informacja o Produktach umieszczona w ramach Sklepu Internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§ 2 Definicje

1.Regulamin – niniejszy regulamin;

2.Sprzedawca – podmiot sprzedający Produkty i świadczący usługi w ramach Sklepu Internetowego;

3.Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę za pośrednictwem serwisu działającego pod domeną https://www.podomowe.pl/sklep/

4.Usługi Sklepu Internetowego – usługi świadczone drogą elektroniczną, służące umożliwieniu sprzedaży Produktów w ramach Sklepu Internetowego;

5.Klient – osoba nabywająca Produkty za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

6.Usługobiorca – osoba będąca odbiorcą Usług Sklepu Internetowego;

7.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia umowy ze Sprzedawcą, w oparciu o zaproszenie do zawarcia umowy przedstawione w Sklepie Internetowym;

8.Produkt – towary i usługi prezentowane w Sklepie Internetowym.

§ 3 Usługi Sklepu Internetowego

1.W celu umożliwienia sprzedaży Produktów, Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące bezpłatne Usługi Sklepu Internetowego:
– tworzenie, utrzymywanie i administrowanie kontem usługobiorcy w Sklepie Internetowym („Usługa Konta”);
– przetwarzanie zamówień usługobiorców składanych w ramach Sklepu Internetowego („Usługa Zamówienia”);
– przesyłanie informacji handlowej oraz świadczenie marketingu bezpośredniego na rzecz usługobiorców, za ich zgodą („Informacje Handlowe”);

2.Konta Usługobiorców w ramach Sklepu Internetowego zakładane są bezpłatnie, na czas nieokreślony i są likwidowane na żądanie Usługobiorcy, złożone za pośrednictwem konta lub poprzez złożenie żądania likwidacji konta pod adres: podomowe.pl@gmail.com

3. Konta Usługobiorców zabezpieczone są loginem oraz hasłem ustawionym przez Usługobiorcę oraz powiązane są z kontem e-mail podanym przez Usługobiorcę.

4. Usługa Zamówienia stanowi jednorazowe bezpłatne świadczenie polegające na przetworzeniu zamówienia złożonego przez Usługobiorcę za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego w Sklepie Internetowym.

5. Informacje Handlowe świadczone są nieodpłatnie na rzecz Usługobiorców wyłącznie za ich zgodą. Zgoda na otrzymywanie Informacji Handlowych może być złożona za pośrednictwem Usługi Konta, podczas składania zamówień lub w inny sposób, w szczególności za pośrednictwem Sklep Internetowego. Zgoda na otrzymywanie Informacji Handlowych może być w każdej chwili przez klienta cofnięta, czego skutkiem jest zakończenie świadczenia Informacji Handlowych.

6. Usługobiorca ma obowiązek korzystania z Usług Sklepu Internetowego zgodnie z prawem oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów. W szczególności, Usługobiorca korzystając z Usług Sklepu Internetowego ma obowiązek poszanowania dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Usługodawca ma obowiązek zapewnić, że wszelkie dane przez niego wprowadzane w ramach korzystania z Usług Sklepu Internetowego są zgodne ze stanem faktycznym.

7. W przypadku korzystania przez usługobiorcę z Usług Sklepu Internetowego niezgodnie z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności w przypadku wprowadzania przez usługobiorcę w ramach korzystania z Usług Sklepu Internetowego danych o charakterze bezprawnym, Sprzedawca uprawniony jest do usunięcia takich danych oraz do zaprzestania świadczenia Usług Sklepu Internetowego na rzecz usługobiorcy.

8. Reklamacje odnośnie Usług Sklepu Internetowego usługobiorca może składać na adres: kontakt@zpasjadoszycia.pl

§ 4 Warunki techniczne korzystania z Usług Sklepu Internetowego

1. Do prawidłowego korzystania z Usług Sklepu Internetowego niezbędne jest korzystanie przez Usługobiorcę z urządzenia końcowego posiadającego:
a) dostęp do sieci Internet oraz korzystanie z przeglądarki internetowej typu [Internet Exporer X.0 lub wyższy] lub innej, o podobnych lub wyższych parametrach;
b) rozdzielczość monitora – nie mniejszą niż [1024×768];
c) w przypadku urządzeń mobilnych, oprogramowanie – dostarczone przez wytwórcę urządzenia – umożliwiające wykonywanie równoważnych do w/w przeglądarek komputerowych operacji;
d) Posiadanie aktywnego adresu i konta e-mail;
e) Włączenie na przeglądarce obsługi cookies;

2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta;

3. W przypadku Produktów dostarczanych Klientowi w formie cyfrowej, do prawidłowego korzystania z tych Produktów niezbędne jest spełnienie przez Klienta warunków technicznych, określonych w informacji o produkcie, w szczególności posiadanie odpowiedniego oprogramowania, do którego Produkty są przeznaczone oraz odpowiedniej ilości miejsca na dysku, w celu zainstalowania tych Produktów.

§ 5 Ceny

1. Ceny podane w Sklepie Internetowym są określone w walucie – polski złoty – i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

2.Jeżeli realizacja zamówienie wiąże się z dostawą Produktów na adres wskazany przez Klienta, na końcową cenę Zamówienia składają się – obok ceny za Produkt lub usługę – także koszty dostawy, określone każdorazowo przy zamówieniu, o których Klient jest informowany przed złożeniem Zamówienia.

3. W przypadku Zamówień obejmujących usługi świadczone na czas nieoznaczony, ceną końcową jest łączna płatność za jeden okres rozliczeniowy.

4. W przypadku, gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie łącznej ceny, o sposobie w jaki będzie ona obliczona Klient zostanie poinformowany przed złożeniem Zamówienia


§ 6 Zamówienia

1. Złożenie zamówienia możliwe jest za pośrednictwem Sklepu Internetowego, poprzez postępowanie zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi po wybraniu zamawianych Produktów lub usług. W celu skutecznego złożenia zamówienia niezbędne jest podanie odpowiednich danych pozwalających na zrealizowanie zamówienia. Przed złożeniem Zamówienia Klient ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem oraz potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem przed potwierdzeniem Zamówienia. Zakończenie Zamówienia nie będzie możliwe bez potwierdzenia przez Klienta zapoznania się z Regulaminem.

2. Dokonując Zamówienia, Klient wybiera następującą metodę płatności: paynow

3. Sklep Internetowy realizuje Zamówienia na terenie Polski i zagranicą

4. Przy zamówieniach Produktów spoza terenu RP, warunki wysyłki uzgadniane są indywidualnie.

5. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi za pośrednictwem wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres e-mail otrzymanie Zamówienia oraz jego szczegóły, w tym warunki realizacji Zamówienia. Zawarcie umowy sprzedaży lub umowy świadczenia usług (w zależności od nabywanego Produktu) następuje z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia.

6. Sprzedawca przystąpi do realizacji Zamówienia w terminie do 24h od chwili zaksięgowania płatności ceny, a w przypadku Produktów bezpłatnych – niezwłocznie po zawarciu umowy.

7. W przypadku Produktów wysyłanych Klientowi na podany przez niego adres, Sprzedawca dokona wysyłki Produktu w terminie wskazanym w opisie Produktu w Sklepie Internetowym, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. W przypadku zamówienia większej liczby Produktów podlegających wysyłce, Sprzedawca dokona wysyłki w najpóźniejszym podanym terminie.

8. Koszt wysyłki towaru ponosi Klient.

9. Pkt. 4, 6 i 8 nie dotyczą Produktów pobieranych przez Klienta w formie cyfrowej.

10. Jeżeli Kupujący wybrał produkt cyfrowy dostępny w opcji płatności jednorazowej, wykonanie umowy o dostarczenie treści cyfrowej następuje poprzez zapewnienie Kupującemu dostępu do produktu przez okres jednego roku od dnia zawarcia umowy. Kupujący nie ma możliwości rezygnacji z dostępu do produktu przez okres tego roku, w szczególności nie przysługuje mu zwrot dokonanej jednorazowo płatności, ani jakiejkolwiek jej części.


§ 7 Prawa własności intelektualnej

1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że produkty cyfrowe dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

2.Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów cyfrowych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.


§ 8 Prawo odstąpienia

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3.Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

6. Zwrot należności zostanie dokonany przy użyciu tej samej metody płatności, jaką konsument wybrał w celu dokonania Zamówienia, chyba że strony uzgodnią inną formę zwrotu. Jeżeli konsument w trakcie składania Zamówienia wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towarów dostępny w Sklepie, Sprzedawca nie zwraca konsumentowi poniesionych przez Niego dodatkowych kosztów dostawy.

f. W przypadku zamówienia Produktów, które zostały Konsumentowi wysłane na wskazany przez niego adres, konsument ma obowiązek w terminie 14 dni zwrócić Produkty Sprzedawcy, w stanie niepogorszonym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego Towaru, jeżeli jest ono wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania Koszty odesłania Produktów do Sprzedawcy ponosi konsument.


§ 9 Odpowiedzialność za wady

1.Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

2.Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.


§ 10 Dane osobowe i pliki cookies

1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://www.zpasjadoszycia.pl/polityka-prywatnosci/

2. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sklep w celu realizacji Zamówienia, co może wiązać się z przekazaniem tych danych innym podmiotom, takim jak np. operatorzy płatności.

3. Klient ma prawo do wglądu oraz modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych, a także do żądania zaprzestania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przez Sprzedawcę.

4. Dane osobowe Klienta mogą być wykorzystywane do celów marketingowych wyłącznie za zgodą Klienta.


§ 11 Reklamacje

1.Wszelkie reklamacje dotyczące Usług Sklepu Internetowego oraz Produktów mogą być zgłaszane pod adres: kontakt@zpasjadoszycia.pl

2. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania.

3. W przypadku nieuznania reklamacji, Sprzedawca informuje że Klient będący konsumentem uprawniony jest do skorzystania z sądowych oraz pozasądowych metod rozwiązywania sporów, w szczególności do zgłoszenia spornej sprawy do powiatowych lub miejskich rzeczników konsumentów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub korzystania z platformy polubownego rozwiązywania sporów w ramach Unii Europejskiej, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4.Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

5. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
1)zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
2)zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
3)skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
4)Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.


§ 12 Postanowienia końcowe

1. W przypadku Klientów niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, rozstrzyganie sporów poddane jest sądowi właściwemu miejscowo według siedziby Sprzedawcy.

2. W przypadku Klientów niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, w sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

3.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

4.Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.